Jednota umělců výtvarných

Union of Creative Artists

česky | english

Specifikace Galerie Nová síň

The New Hall Gallery

Půdorys:obdélník 15,7×8,5 m (130 m²)
Výška:4,7 m po závěsný systém
Osvětlení:rozptýlené denní světlo během dne – prosklený strop, rozptýlené umělé stropní světlo večer
Instalace:dvourozměrná díla na závěsný profil po obvodu, prostorová díla na podlaze
Poutač:2×2,5 m na fasádě domu
Plakát:70×100 cm
Zázemí:vstupní hala, toalety
Ground plan:rectangle 15,7×8,5 m, 130  sqm
High:4,7 m up to a suspension system
Lightning:scattered daylight at a daytime – glass ceiling, scattered artificial ceiling light in the evening
Installation:two-dimensional pieces on suspension profile on four sides, three-dimensional pieces on the floor
Eye-catcher:2×2,5 m on a street facade
Poster:70×100 cm
Background:foyer, toilets

Nová síň je renomovaná, krásná galerie v centru Prahy. Vyniká především svým dokonale rozptýleným denním světlem, střídmostí funkcionalistického prostoru a výhodnou polohou nedaleko Národního divadla.

Tradice Nové síně začíná v roce 1934, kdy ji dle návrhu arch. Rösslera nechala vybudovat Jednota umělců výtvarných. Kořeny spolku samotného sahají do roku 1898, mezi zakladateli najdeme jména J. V. Myslbek, F. Ženíšek, M. Aleš a další. Objekt, zahrnující mimo vlastní galerie řadu prostor pro spolkovou výtvarnou činnost, vznikl přestavbou hospodářské části kláštera řádu Sv. Voršily.

Činnost galerie obstarává aukční společnost Prague Auctions, která má smlouvu s vlastníkem objektu.

Galerii využívají umělci z České republiky i ze zahraničí. Přístup do ní mají jednotlivci i skupiny bez ohledu na druh tvorby.

Prostor je z tohoto úhlu univerzální. Záměrem a kritériem pro uspořádání výstavy je úroveň předkládaných děl, jež má odpovídat kvalitám, dobré tradici i umístění galerie.

The New Hall is a prestigious and beautiful gallery in the centre of Prague. The Gallery is excellent at its perfect diffusion of a daylight, at a seriousness of a functionalistic space and at a convenient location nearby the National Theatre.

The New Hall tradition begins in the year 1934, when The Union of Creative Artists let it build according to a proposal of the architect Mr. Rössler. The Union rootage leads to the year 1898, where we could find names o founders as J. V. Myslbek, F. Ženíšek, M. Aleš and others. A property, including its own gallery and a lot of space for a painting activities of the Union, was built by a reconstruction of a Monastery St. Voršil friary farm building.

Today – after moved history of the last century – it is a territorial part of the Monastery and it is owned by the St. Voršil friary. The Union of Creative Artists administers exhibition activities of the Gallery headed by its chairman Mr. Jose Achrer.

The Gallery is used by artists from Czech republic and from abroad. An access into the Gallery exhibitions have individuals and groups regardless of their type of creations. From this point of view the space has multi-purpose character. The intention and rule for arranging of the exhibitions is an artistic level of displayed pieces which should meet a high quality, good tradition and location o the Gallery.